Volksraad Verkiesing Kommissie

 

Die ANC en Volksmoord op Blankes

MEDIA-VERKLARING DEUR: 

PAUL KRUGER – VOORSITTER: VVK (VOLKSRAAD VERKIESING KOMMISSIE)

DATUM: 16 MAART 2017

ONDERWERP: DIE ANC EN VOLKSMOORD OP      BLANKES

KONTAKBESONDERHEDE

TELEFOONNOMMERS: 012 803 0712 / 079 740 7214 / 082 267 0364 

E-POS ADRES: chantal.kruger@vvk.co.za

 

Reeds op 5 April 2011 het Paul Kruger namens die VVK, die Verkennersbeweging en ander volksorganisasies ‘n klag van Volksmoord (“Genocide”) gelê by die Internasionale Strafhof in Den Haag teen die Regering van Suid-Afrika en die ANC. Wat die aangeklaagdes se optrede betref, het die Hof op 4 Junie 2013 geantwoord dat dit nie “…voorkom of dit voldoen aan die definisie van Volksmoord nie” - ondanks die feit dat die President van Suid-Afrika, J. Zuma, in Januarie 2012 die kreet aangehef het: “Ons gaan hulle skiet...hulle gaan hardloop...Jy is ‘n Boer...Skiet die Boer...die Kabinet sal hulle skiet...

Tydens die parlementêre debat oor plaasmoorde op 15 Maart 2017 is daar weereens direkte bewys gelewer dat die ANC-Regering self agter Volksmoord teen die Boerevolk sit. M. Lekota, ‘n voormalige ANC-leiersfiguur, het verklaar dat Parlementslede soos Zuma se uitsprake (byvoorbeeld oor Blanke grondbesit) die primêre bron van die plaasmoord-probleem is. Die ANC Adjunk-minister van Hoër Onderwys, M. Manana, het tydens die debat geskreeu dat boere lewendig begrawe moet word. Vele van sy party-genote het hulle openlike minagting vir Boerelewens op ander maniere tot uiting gebring; en daarmee duidelik die groen lig gegee dat die slagting kan voortgaan.

Die Volksraad, gekies deur fasilitering van die VVK in 2011, het reeds ons onwrikbare eis vir onafhanklikheid in ‘n eie vaderland aan die Regering en die internasionale gemeenskap gekommunikeer. Sou die internasionale gemeenskap die Volksraad se pogings tot vreedsame skikking ignoreer tot 31 Mei 2017, soos wat die Internasionale Strafhof dit gedoen het aangaande Volksmoord teen die Boer, sal die VVK ons mense tot dringende volksvergaderings landwyd oproep om oor die pad vorentoe te besluit. Intussen moet ALLE VRYHEIDSGESINDE volksgenote dringend as kiesers by die VVK registreer, om daardie kritiese volksdemokratiese besluit te help neem. Ons toekoms sal bepaal word in 2017!        

 

Geteken: Paul Kruger (Voorsitter, Sentrale Komitee - VVK).


MEDIA-STATEMENT BY: 

PAUL KRUGER – CHAIRMAN OF THE VVK (VOLKSRAAD VERKIESING KOMMISSIE)

DATE: 16 MARCH      2017

SUBJECT: THE ANC AND WHITE GENOCIDE

CONTACT DETAILS

 TELEPHONE NUMBERS: 012 803 0712 / 079 740 7214 / 082 267 0364

E-MAIL ADDRESS: chantal.kruger@vvk.co.za

 

During April 2011 already, Paul Kruger lodged a charge of Genocide against the Government of South Africa and the ANC at the International Criminal Court (ICC) in The Hague on behalf of the VVK, the Verkennersbeweging and other organisations. Regarding the conduct of the accused, the ICC answered on 4 June 2013 that “it does not appear to meet the definition of genocide” – despite the fact that the President of South Africa, J. Zuma, chanted during January 2012: “We are going to shoot them...they are going to run...You are a Boer...Shoot the Boer...the Cabinet will shoot them...

During the Parliamentary debate of 15 March 2017 on farm murders, direct proof was furnished yet again that the ANC government itself sits behind the Genocide being perpetrated against the Boer people. M. Lekota, a former leading figure in the ANC, declared that pronouncements of Parliamentarians (like those of Zuma on White land-ownership) constitute the prime source of the farm murder problem. The ANC deputy-minister of Higher Education, M. Manana, shouted during the debate that farmers should be buried alive. Many of his party-colleagues displayed their open contempt for the lives of farmers in several other ways; thus clearly giving the green light for the butchery to continue.

The Volksraad which was elected in 2011, such election having been facilitated by the VVK, already communicated our unyielding claim for independence in an own fatherland to the Government and the international community. Should the international community ignore the Volksraad’s efforts towards a peaceful settlement up to the 31 st of May 2017, like the ICC did in terms of Genocide against the Boers, the VVK will call our people to urgent people’s conventions countrywide to decide on the way forward. Meanwhile, ALL OUR PEOPLE WHO DEMAND FREEDOM must register on the VVK voter’s roll to take part in that critical decision. Our future will be decided in 2017!

 

                     

Signed: Paul Kruger (Chairman: Central Committee, VVK).