Volksraad Verkiesing Kommissie

 

VVK: Die agtergrond


Die VVK is besig om ‘n verkiesing onder ons eie volk te fasiliteer. ‘n Verkiesing-

1. wat gaan bewys dat ons sin vir vryheid en reg lewendiger is as ooit;

2. wat drogredenasies, soos dat “ons nie kan saamstaan nie en nie leiers het nie” gaan ontmasker;

3. wat volksgenote bymekaar gaan bring wat bymekaar hoort;

4. wat ons rondom die enkele gemeenskaplike ideaal van selfbeskikking gaan versamel sonder dat ons verstrengel raak in onenigheid van “waar en hoe” nog voordat sulke kwessies werklik eers ter sprake is;

5. wat ons politieke tradisie van volksoewereiniteit gaan laat herleef.

Hierdie laaste aspek, die herlewing van volksoewereiniteit, moet goed begryp word - want met ons neerlaag in die Tweede Vryheidsoorlog op 31 Mei 1902, het ons ook die beginsel van volksoewereiniteit verloor en dit was die begin van ons knegskap van vandag.

In ons vrye Republieke het daar geen politieke partye bestaan nie. Sedert 1902 is ons verstrengel in die Britse parlementêre stelsel van politieke partye, party-willekeur en ‘n volk wat in ewigdurende vyandige kampe verdeel word deur beroepspolitici. Met die VVK-inisiatief het daardie noodlottige era van party-politiek verbygegaan. Want enige lid van die volk wat as kieser op die VVK-kiesersrol geregistreer is, sal die reg hê om Volksraadslede te nomineer.

Volksraad-kandidate sal in persoonlike hoedanigheid verkies word en NIE as een of ander “grootkop” van een of ander politieke party nie. Daarbenewens sal Volksraadslede wat die selfbeskikkingstrewe op enige stadium mag ondergrawe, demokraties uit hulle posisies verwyder kan word sodra ‘n mosie van wantroue op ‘n volksvergadering aangeneem mag word en sonder dat hulle eers ‘n “termyn” moet uitdien waarin hulle skade op skade kan aanrig.

Meer nog: Selfs die verkose Volksraad sal die uiteindelike besluit oor die grootte en ligging van ‘n eie grondgebied, of die vraag wat ons te doen staan as ons vreedsame pogings tot ‘n skikking sou misluk, aan die volk moet oorlaat deur volksvergaderings daaroor byeen te roep.

Die eerste belangrike onderskeidingskenmerk van die VVK-inisiatief is dus: Daardie deel van die volk wat vry wil wees, dui met meerderheidsbesluite aan wat die volkswil is in geval van vraagstukke op ons pad na vryheid, soos wie ons moet verteenwoordig en waar ons grense gaan wees.

Die VVK is nie nog ‘n organisasie wat lede werf nie. Die VVK kan en wil veral nie “leiers” vir die volk wees nie. Die VVK is ‘n administratiewe liggaam, wat soortgelyke werk doen as die IEC ("Independent Electoral Commission") maar slegs binne volksverband.

Verder is die VVK-inisiatief gebaseer op regsvoorskrifte van die Volkereg. Wat ons doen is te alle tye ten volle wettig en regverdigbaar in die Suid-Afrikaanse- en Internasionale Reg.

VVK: The background

THE ROLE AND THE TASK OF THE VOLKSRAAD VERKIESING KOMMISSIE ("VVK" or in English: "ELECTORAL COMMISSION FOR THE ELECTION OF A BOER-AFRIKANER PEOPLE'S ASSEMBLY")

Land on planet Earth had been created once and it's size stays the same; people on the other hand are being born every second and human numbers continue to multiply ever since Creation. The results, right through world history, is competition among human beings for land and other natural resources. As these resources get more and more depleted on a plundered; polluted and over-populated planet, economic options and opportunities are in decline accordingly - which, in turn, decrease the prospects for prosperity and peace.

Increasingly, the dwindling opportunities of our Age lead to insecurity and anxiousness - even in "rich" states which are homogeneously populated. All the more so in democratic states with multi-culture populations; where the competition for opportunities and resources reaches yet further intensity under majority-government which obviously rather satisfies it's own specific constituency and necessarily does so at the cost of minorities (already because of the scarcity of resources and opportunities; and even discounting possible malicious intent).

Moreover: The nation-state as we know it, was “designed” as a system of the Legislative, Executive and Judiciary on first (national), second (provincial) and third (local) levels of Government – by Western political philosophers like Rousseau in environments of cultural uniformity. The modern state did not take on it's current shape with multi-cultural societies in mind – and this poses a vital problem to the multi-culture national states of today; since “culture” entails much more than language and determines much more than outward appearances.

Culture ultimately “encodes” different peoples differently in terms of values – what is “acceptable” (“right”) and what is not (“wrong”), in terms of norms, standards and, generally, encodes various peoples differently on what the “way of life” should be in all spheres of life. Legistlation in a democratic multi-cultural state however, is comprised of a uniform set of laws equally applicable to everyone. Here the individual might be “equal before the law” - that is, before the Judiciary – but the members of different cultures can never be “equal before the Legislative”. Because in deciding on any legislation, the Legislator necessarily applies a certain underlying set of norms and values to the exclusion of another. How does “equality before the Law” benefit a member of the excluded culture? The answer is clear – it is at best a meagre consolation to such a person; whose value-system was trampled when the Law had been set down in the first place.

It is true of course, that people politically also behave differently within the same culture (as in all other fields of human behaviour) and hence, that some of them are more adaptable to multi-culture societies. The causes for this may vary from individual considerations of self-interest to a true non-commitment or even resentment towards the own cultural descent (for whatever personal reasons) and many other considerations in between – in most cases a multitude of reasons play a part. Fact however is that hundreds of thousands, sometimes millions of people hardly or never adapt to a multi-cultural situation where their beliefs and way of life constantly clash with that of millions of others; clash with the values according to which the state they live in is being ruled; with the way legislation is executed and adjudicated.

This leaves us with the unavoidable fact that governments in multi-culture states simply can not be what it should be for a great number of it's citizens. Not because some people and cultures are “better” than others, but because cultures differ from each other, the needs and requirements of various peoples from government are different. It is practically impossible for one Government to fulfil the divergent needs of diverse peoples in ons state, with scarce resources, by legislation accommodating everyone.

This is why International Law contains (in Covenants of the United Nations, amongst others) the concept of self-determination – for the benefit of ALL peoples and cultures. Even though some people within a culture might accept subordination, the right to self-determination of those who don't is not legally impaired – as proven in case of the Irish, for example. In a world of diminishing resources, self-determination has become a critical legal tool creating real peace and fair prosperity for all; globally leading to the emergence of new states which are not necessarily hostile towards the nations they broke away from, but more often than not continue to cooperate with the latter in regional sense.

Applied to the situation in Southern Africa, we conclude the following:

1. The current borders of South Africa result from the fiercest British colonial war in Africa; fought against the Boer Republics until 1902. That war (and other wars waged by the British in southern Africa) not only destroyed Boer-Afrikaner independence; but also the sovereignty of all traditional Black territories with Black rule hitherto being kept by the Boer Republics.

2. The Boer-Afrikaners is a peoples indigenous to Africa: we can not call any other place “home”. Critical elements of our culture were created on this continent, which we already inhabitated 136 years prior to any Whites setting foot on Australia. Being people of Africa, we are on the same side as all other Africans in the great economic struggle between the rich Northern hemisphere and the South, as the natural resources of the latter are being plundered by the North since time immemorial.

3. As with all states whose borders had been drawn by colonialism, the current borders of South Africa forces together a multitude of peoples and cultures; and people range from full acceptance of that fact, to a total rejection thereof.

4. A substantial number of people (specifically among the Boer-Afrikaner population, as far as the VVK is concerned) do not accept South Africa's current colonial borders. They are not so much concerned on whether the ANC is governing “good” or “bad” (obviously, the ANC rules it's own constituency as it deems fit). The problem for these Boer-Afrikaners is rather the way borders are drawn which render them a “minority” in the land of their birth, with practically no influence whatsoever on the legislation by which they are governed.

5. The question is: What are the numbers of such Boer-Afrikaners; who would speak on their behalf and what territory do they claim?

6. In order to answer these questions, it must first be noted that the right to self-determination clings to a people and not to any organization, political party or any other sub-structure within a people. Consequently, no such sub-structure or individual can claim self-determination of it's own accord. The right to self-determination can only be claimed and it's practical implementation only be negotiated on behalf of a people by a body they elected and mandated for this purpose in a free, fair and democratic election; to be held within such a people.

7. Thus the first step to be taken by a people in the process of exercising it's right to self-determination, is to elect representatives and invest them with a mandate to act on it's behalf in this regard.

8. As the Independent Electoral Commission (IEC) only facilitates elections among the broad South African population and no election within a people, it was decided on a meeting between members of various pro-independence organizations during August 2007 to set up a Commission with the task to facilitate and organize an election of representatives who will specifically be mandated to claim territorial self-determination for pro-independence Boer / Afrikaners; and enter into negotiations with any relevant role-players as to all aspects regarding the practical implementation thereof. That includes the location of a territory concerned, it's size, and possible transitional arrangements in view of current population composition.

9.Thus the VVK, with it's mission to facilitate such an election, came into being and the body to be elected (compiled by individuals who will be directly responsible to the people and not by political parties) will be called the Volksraad, all in accordance with Boer-Afrikaner political tradition.

10.Since the VVK started the initiative to compile a Boer-Afrikaner voter's roll, several organizations (like the Afrikaner Front, an umbrella body striving for independence and currently comprising about 25 member-organizations) have proclaimed official support for the VVK-initiative. Voter-registration began at the end of February 2008, and subsequently a substantial number of voters (living in South Africa and abroad) have been registered by approximately 300 Registration Officials. The number of voters and Registration Officers increase daily.

11. Whereas a “minority” does not have to accept a position of permanent subordination in a majority-dominated state, the VVK believes in the principle of firstly endeavoring to settle differences by negotiation and, hence, supports dialogue between the Boer-Afrikaner people; Government; and all other relevant role-players.

12.In the premises, the VVK believes that any form of assistance rendered to it by any role-player including the South African Government, constitutes a contribution to durable peace in southern Africa.

HVORFOR VVK?

Rolle og mål

Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK) betyder ”Valgkommissionen for Valget af en Repræsentation for Boer-Afrikaaner-folket”.

Jorden, og landet på den, er blevet skabt som den er og størrelsen af den forbliver den samme; mennesker, på den anden side, bliver født hvert sekund og antallet af mennesker har fortsat med at stige siden Jordens skabelse. Resultatet, op igennem hele vores fælles historie, har været konkurrence mellem mennesker over landbesiddelse og kontrol over naturressourcer. I takt med at disse ressourcer bliver mere og mere udtyndede på en udplyndret, forurenet og overbefolket planet, udtyndes økonomiske muligheder og valg ligeledes – hvilket, som resultat, mindsker sandsynligheden for velfærd og fred.

De svindende muligheder for mennesker i vor tid fører i stigende grad til usikkerhed og angst – selv i de ”rige” stater med multietniske befolkningsgrupper, hvor kampen for indflydelse og ressourcer når nye højder under flertalsstyre. Et flertalsstyre, som tydeligvis hellere vil tilfredsstille sit eget specifikke bagland på bekostning af minoriteterne på grund af utilstrækkelige ressourcer og på trods af åbenlyse mulige skadelige effekter.

Ydermere: nationalstaten, som var forgænger til vores moderne stater, var designet af vestlige politiske filosoffer som Rousseau til at være et system bygget over kulturel uniformitet. Principperne og de fundamentale elementer fra nationalstaten lever videre i vor dags stater og de er ikke skabt til at håndtere multikulturelle samfund – og dette udgør et vitalt problem for nogle af nutidens multikulturelle stater. Nogle moderne stater fungerer som multikulturelle dynamoer, men andre er politiske og menneskelige fiaskoer.

Sydafrika er et land, hvor tidligere og nuværende regeringer aldrig har formået at være det den bør være for en stor del af dens befolkning; ikke fordi nogle kulturer eller befolkningsgrupper er bedre end andre, men fordi kulturer differentierer betydeligt når det kommer til behov og de krav de bliver stillet af regeringen. Det er nærmest umuligt for en regering at opfylde de vidt forskellige behov som vidt forskellige befolkningsgrupper har i vor stat via fælles lovgivning og en akut mangel på økonomiske og menneskelige ressourcer.

Dette er netop grunden til at international lovgivning (blandt andet FN’s traktat) indeholder konceptet ”selvbestemmelsesret” – til ALLE folks og kulturers gavn. Selv om nogle folk i visse kulturer accepterer underkastelse, forbliver retten til selvbestemmelse hos dem som ikke accepterer underkastelse en lovlig ret ifølge international lovgivning. Eksemplerne inkluderer Færøerne, Irland og andre nationer med en stor grad af selvstyre. I en verden med mindskende ressourcer er selvbestemmelsesret blevet et essentielt lovmæssigt værktøj, der har medvirket til reel fred og fair velstand for alle.

Globalt har dette ført til oprettelsen af nye stater, der ikke nødvendigvis er fjendtligt indstillede overfor den stat de brød væk fra, men tværtimod ofte samarbejder med førnævnte både økonomisk, menneskeligt og handelsmæssigt i regionalt regi.

Set i relation til situationen i Sydafrika kan vi konkludere det følgende:


1. Sydafrikas nuværende landegrænser er resultatet af den barskeste britiske kolonikrig, som Afrika har set; kæmpet imod Boer Republikken indtil 1902. Den krig (og andre krige ført af briterne i det sydlige Afrika) ødelagde ikke kun Boer-Afrikaaner selvstændighed, men også suveræniteten af alle traditionelle sorte territorier med sort selvstyre overset af Boer Republikken.

2. Boer-Afrikaanerne er et indfødt folk i Afrika; intet andet sted kan vi kalde hjem. Kritiske elementer af vores kultur blev skabt på dette kontinent, hvor vi allerede boede 136 år før de første hvide mennesker bosatte sig i Australien. Eftersom vi er et afrikansk folk, er vi på samme side som alle andre afrikanere i den store økonomiske konflikt mellem den rigere nordlige halvkugle og den fattigere sydlige halvkugle eftersom sidstnævntes naturressourcer er blevet og stadig bliver udnyttet og udtyndet af førstnævnte i umindelige tider.

3. Ganske som med andre stater, hvis grænser blev fastsat under kolonitiden, de nuværende sydafrikanske grænser tvinger en mangfoldighed af folk og kulturer sammen; og nogle folk accepterer denne realitet, mens andre fuldt ud afviser den.

4. En betydelig mængde mennesker (specielt iblandt Boer-Afrikaaner-folket) accepterer ikke Sydafrikas nuværende grænser. De er ikke så meget bekymrede over om ANC regerer ”godt” eller ”skidt”, men mere at de nuværende grænser gør dem til en minoritet i deres fødeland resulterende i praktisk talt ingen indflydelse på den lovgivning de er regeret af.

5. Spørgsmålene er: hvor mange Boer-Afrikaanere har disse bekymringer? hvem vil og kan tale deres sag? Og hvilket territorium bør de gøre krav på?

6. For at kunne svare på disse spørgsmål, skal det først understreges at selvbestemmelsesret relaterer sig til et folkeslag og ikke en organisation, politisk parti eller noget andet folkeslags underbygning. Som en konsekvens af dette, kan ingen sådanne underbygninger kræve selvbestemmelsesret af egen kraft. Retten til selvbestemmelse kan kun blive krævet på vegne af et folkeslag af et organ som de har valgt og givet deres mandat til at varetage dette via et frit, retfærdigt og demokratisk valg; som skal holdes indenfor dette folkeslag.

7. Derfor er det første skridt, der skal tages af et folkeslag i gang med at udøve deres ret til selvbestemmelse, at vælge deres repræsentanter og give dem mandatet til at varetage folkeslagets interesser i denne henseende.

8. Eftersom Sydafrikas Selvstændige Valgkommission (Independent Electoral Commission) kun varetager og overser valg blandt Sydafrikas brede befolkning og ikke blandt individuelle folkeslag, blev det bestemt af medlemmerne fra forskellige organisationer, der er pro selvstændighed, i august 2007, at der skulle nedsættes en kommission med ansvar for at varetage og organisere et valg af repræsentanter, som vil blive givet et mandat til at kræve selvbestemmelsesret for Boer-Afrikaanere, der ønsker selvstændighed; og mandat til at starte forhandlinger med relevante aktører i relation til alle aspekter vedrørende den praktiske implementering af dette. Dette inkluderer placeringen af et muligt territorium, dets størrelse og mulige arrangementer i forbindelse med overgangen til dette nye territorium og selvstyre i relation til den nuværende befolkningssammensætning.

9. Derfor opstod VKK med målet at realisere et sådant valg og organet, der bliver valgt vil stå til ansvar for folket og ikke politiske partier. Dette organ vil blive kaldt Volksraad (Folkerådet) i overensstemmelse med Boer-Afrikaanernes politiske traditioner.

10. Siden VVK startede initiativet har adskillige organisationer (såsom Afrikaaner Front, der er en paraply-organisation med 25 medlemsorganisationer) officielt erklæret deres støtte og opbakning til VVK. Vælgerregistreringen begyndte ultimo februar 2008 og efterfølgende er et betydeligt antal vælgere (i Sydafrika og i udlandet) blevet registreret af cirka 300 officielle registreringsembedsmænd. Antallet af vælgere og registreringsembedsmænd stiger dagligt.

11. Eftersom en minoritet ikke skal acceptere en position som underlagt en flertals-domineret stat, tror VVK på princippet om først at bestræbe sig på at løse stridigheder og uenigheder ved hjælp af forhandlinger, og støtter derfor dialog mellem Boer-Afrikaaner-folket, regeringen og andre relevante aktører.

12. I dets præmisser, mener VVK at alle former for assistance, givet til dem af hvilke som helst aktører inklusive den sydafrikanske regering, vil være en understøttelse og promovering af varig fred og stabilitet i det sydlige Afrika.

Perché VVK?

Il ruolo e il compito della Volksraad Verkiesing Kommissie ("VVK" o in italiano: “Commissione Elettorale per l'Elezione di un’Assemblea Popolare afrikaner-boera”)

Il suolo del pianeta Terra è stato creato una sola volta e la sua estensione è rimasta sempre la stessa; al contrario le persone nascono continuamente e continuano a moltiplicarsi fin dalla creazione. Il risultato, attraverso la storia mondiale, è la competizione tra gli esseri umani per il possesso della terra e delle risorse naturali. Come le risorse, che sono sempre più ridotte a causa dell’eccessivo sfruttamento; le opzioni e le prospettive economiche sul nostro pianeta inquinato e sovrappopolato sono conseguentemente in declino – il che fa diminuire le prospettive di prosperità e di pace.

Sempre più spesso, la diminuzione delle opportunità nel nostro tempo produce insicurezza e ansia - anche nei “ricchi” Stati con una popolazione omogenea. E ancor di più negli Stati democratici con popolazioni multiculturali; dove la competizione per le opportunità e le risorse raggiunge un’intensità ancora maggiore con le maggioranze-governi che, ovviamente, soddisfano i propri elettori e lo fanno necessariamente a spese delle minoranze (spesso a causa della scarsità delle risorse e delle opportunità; trascurando eventuali azioni dolose).

Di più: lo Stato-nazione per come lo conosciamo, è stato “progettato” quale sistema di potere legislativo, esecutivo e giudiziario, che si sviluppa su tre livelli di governo: nazionale, provinciale, locale – da filosofi politici occidentali come Rousseau, in ambienti culturalmente uniformi. Lo Stato moderno non ha preso forma ipotizzando una società multiculturale – e questo pone un problema vitale agli Stati multiculturali di oggi; dato che la “cultura” sottintende molto di più della sola lingua e determina molto di più di quello che può sembrare a prima vista.

La cultura in ultima analisi “codifica” i diversi popoli in termini di valori – quello che è “accettabile” (“giusto”) e quello che non lo è (“sbagliato”), per quanto riguarda le norme, il gusto e, generalmente, codifica diversamente i popoli su quello che dovrebbe essere lo “stile di vita” in tutti gli ambiti dell’esistenza. Tuttavia, la legislazione in un Stato democratico multiculturale, è costituita da un insieme di leggi indistinte, che si applicano indifferentemente a tutti. Qui l’individuo può essere “uguale di fronte alla legge” – ovvero davanti alla magistratura – ma i membri di diverse culture non possono essere mai “uguali di fronte al potere esecutivo”. Perché nel decidere su ogni legge, il legislatore applica necessariamente un determinato insieme di norme e valori, escludendone altri. Come può essere “uguale davanti alle leggi” chi appartiene ad una cultura che è stata esclusa? La risposta è chiara – e al massimo è una magra consolazione; che un certo sistema di valori è stato ignorato quando le leggi sono state stabilite.

E’ certamente vero che le persone hanno opinioni politiche diverse pur avendo la stessa cultura (come in tutti gli altri campi del comportamento umano) e, perciò, che alcuni sono più adattabili alle società multiculturali. Le cause di questo possono essere varie, da interessi personali al disinteresse o anche un risentimento verso la propria stirpe culturale (per qualsiasi ragione personale) e tra questi estremi tante altre – in molti casi una moltitudine di ragioni svolgo un ruolo. Rimane comunque il fatto, tuttavia, che centinaia di migliaia, talvolta milioni di persone hanno grandi difficoltà o non riusciranno mai ad adattarsi ad una situazione multiculturale dove le proprie credenze e il proprio stile di vita sono costantemente in conflitto con quelle di milioni di altri; in conflitto con i valori che reggono lo Stato in cui loro vivono; in conflitto con il modo con cui le leggi sono applicate e decise.

Questo fatto ci dimostra, oggettivamente, che i governi degli Stati multiculturali semplicemente non possono essere quello che dovrebbero essere per un gran numero dei propri cittadini. Non perché alcune persone e culture sono “migliori” di altre, ma perché ogni cultura differisce dall’altra, e le esigenze e le necessità dei diversi popoli sono diverse. E’ praticamene impossibile per un solo Governo soddisfare i bisogni contrapposti dei diversi popoli in un unico Stato, con scarse risorse, tramite una legislazione che cerca di accontentare tutti.

Ecco perché il Diritto Internazionale contiene (tra gli altri, anche nelle Convenzioni delle Nazioni Unite) il concetto di autodeterminazione – per garantire TUTTI i popoli e TUTTE le culture. Anche se alcune persone all’interno di un gruppo culturale possono accettare di vivere subordinate, il diritto all’autodeterminazione non viene compromesso – come testimoniato, per esempio, nel caso degli irlandesi. In un mondo in cui le risorse diminuiscono, l’autodeterminazione è diventata un mezzo giuridico fondamentale per creare una pace reale e diffondere prosperità a tutti; ecco perché in giro per il mondo assistiamo alla nascita di nuovi Stati che non sono necessariamente ostili verso le nazioni da cui si sono staccati, ma più spesso continuano a cooperare a livello regionale.

Applicando tutto questo alla situazione in Africa del sud, concludiamo quanto segue:

1. Gli attuali confini del Sudafrica derivano dalla feroce guerra coloniale britannica in Africa; combattuta contro le Repubbliche Boere fino al 1902. Tale guerra (come altre guerre condotte dai britannici in Africa meridionale) non solo misero fine all’indipendenza afrikaner-boera; ma anche alla sovranità di tutti i territori neri retti da neri, che erano stati mantenuti dalle Repubbliche Boere.

2. Il afrikaner Boer è un popolazioni indigene in Africa: non si può chiamare in qualsiasi altro luogo "casa". elementi critici della nostra cultura sono stati creati in questo continente, di cui abbiamo già abitata 136 anni prima di ogni Whites mettere piede su Australia. Essere popolo d'Africa, siamo dalla stessa parte, come tutti gli altri africani nella grande lotta economica tra l'emisfero ricco Nord e il Sud, come le risorse naturali di questi ultimi sono stati saccheggiati dal Nord da tempo immemorabile.

2. Gli afrikaner-boeri sono una popolazione indigena dell’Africa: non possiamo chiamare “casa” nessun altro posto. Fondamentali elementi della nostra cultura si sono formati in questo continente, che noi abbiamo iniziato ad abitare 136 anni prima che un qualsiasi bianco mettesse piede in Australia. Essendo un popolo africano, noi siamo dalla stessa parte di tutti gli altri africani nella grande battaglia economica tra il ricco emisfero nord e quello sud, sicché le risorse naturali di quest’ultimo sono saccheggiate dal nord da tempo immemorabile.

3. Come tutti gli Stati che hanno confini tracciati dal colonialismo, gli attuali confini del Sudafrica costringono insieme una moltitudine di popoli e culture; le persone vanno dalla piena accettazione di tale circostanza, ad un rifiuto totale della stessa.

4. Un consistente numero di persone (in particolare tra la popolazione afrikaner-boera, di cui si occupa il VVK) non accetta gli attuali confini coloniali del Sudafrica. Queste persone non sono particolarmente interessate al fatto che il governo della ANC sia “buono” o “cattivo” (ovviamente la ANC governa il suo territorio come ritiene meglio). Il problema di questi afrikaner-boeri è piuttosto il modo in cui sono tracciati i confini, che li rendono una “minoranza” sulla terra dove sono nati, senza nessuna influenza sulla legislazione che li governa.

5. La domanda è: qual è il numero di questi afrikaner-boeri; chi parla per loro, e che territorio chiedono?

6. Per rispondere a queste domande, si deve innanzitutto sottolineare che il diritto all’autodeterminazione si riferisce ad un popolo e non ad una organizzazione, ad un partito politico o a qualsiasi altra organizzazione. Conseguentemente, nessuna sotto-struttura o persona può rivendicare l’autodeterminazione individualmente. Il diritto all’autodeterminazione può essere rivendicato ed attuato e può essere negoziato solo in nome del popolo, da un organismo che il popolo ha eletto dandogli specifico mandato, in giuste e democratiche elezioni; svolte al suo interno.

7. Ne consegue che il primo passo da fare per un popolo che vuole esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione, è quello di eleggere propri rappresentanti con il mandato di agire in suo nome al riguardo.

8. Siccome la Independent Electoral Commission [IEC, in italiano: Commissione Elettorale Indipendente, operante in Sudafrica. Ndr] favorisce il voto tra tutti i sudafricani e non solo tra i membri di un popolo, è stato deciso, durante un incontro tra i membri di varie organizzazioni indipendentiste tenutosi nell’agosto del 2007, di istituire una Commisione con il compito di promuovere e organizzare un’elezione di rappresentati che saranno specificatamente incaricati a rivendicare l’autodeterminazione territoriale per gli indipendentisti afrikaner / boeri; e ad avviare negoziati con tutti coloro che svolgono un ruolo rilevante per quanto riguarda gli aspetti relativi alla concretizzazione di tale obbiettivo. Questo comprende la localizzazione del territorio, la sua estensione, e possibili disposizioni transitorie in considerazione della composizione demografica attuale.

9. Per questo il VVK, con la missione di facilitare tale elezione, è venuto alla luce e l’organismo eletto (composto da persone che saranno direttamente responsabili verso il popolo e non verso i partiti politici) sarà chiamato Volksraad [in italiano: Consiglio popolare. Ndr], in accordo con le tradizioni politiche afrikaner-boere.

10. Da quando il VVK ha iniziato a compilare una lista di votanti afrikaner-boeri, molte organizzazioni (come l’Afrikaner Front [in italiano: Fronte Afrikaner. Ndr], un organismo composto da circa 25 organizzazioni indipendentiste) hanno proclamato ufficialmente il loro appoggio all’iniziativa. La registrazione degli elettori è iniziata alla fine del febbraio 2008, e un consistente numero di aventi diritto (residenti in Sudafrica e all’estero) sono stati registrati da circa 300 funzionari. Il numero degli elettori e dei funzionari aumenta quotidianamente.

11. Siccome una “minoranza” non deve accettare una posizione di permanente subordinazione in uno Stato dominato dalla maggioranza, il VVK crede si debba adoperarsi per risolvere le differenze con la negoziazione e, quindi, sostiene il dialogo tra gli afrikaner-boeri; il governo; e tutti coloro che sono coinvolti.

12. Come già detto, il VVK crede che ogni forma di assistenza prestata da chi è coinvolto, compreso il governo sudafricano, sia un contributo ad una pace durevole in Africa meridionale.